Úvodní dopis

Vážení zájemci o činnost ve Filosofickém klubu

Filosofický klub 2001 r.s.p. 2008 po určité době obnovuje svou činnost pomocí www. stránek. Můžu říci, že myšlenky Vámi navržené mohou být po další diskusi mezi členy a lidmi kolem klubu zakomponovány do stránek a koncepce klubu. Struktura, koncepce,náplň, myšlenky klubu nejsou záměrně dovedeny do detailu, protože prvotní z ůstává duch nezávislosti a svobody klubistů.

Základní struktura klubu – 4 úrovně členění

členění podle přístupu ke klubu jako takovému :

 1. skupina registrovaných členů – lidé zabývající se filosofií v její hloubce, výšinách i šíři, lidé, kteří se filosofií chtějí zabývat vážně,dlouhodobě, systematicky, seriozně a kteří za činnost klubu chtějí nést odpovědnost a jsou ochotni na sebe přijmout závazky, účastní se činnosti klubu intenzivně, pravidelně a aktivně
 2. skupina přátel klubu – lidé,kterým je myšlenka klubu blízká, ale nemohou se z různých důvodů činnosti klubu účastnit
 3. volně filosofující – lidé píšící své inspirativní úvahy, lidé činnosti klubu se účastnící jen občasně, lidé pro které má filosofování všeobecně sjednocující humanistický prvek
 4. lidé k filosofii a filosofování směřující – pošilhávající intelektuálové

členění podle aktivity v klubu :

 1. iniciátoři – přicházejí se svými myšlenkami, nápady, díly, úvahami ap.
 2. debatující diskutéři
 3. ostatní

Ideální by bylo, kdyby se týto úrovně v osobách jednotlivých klubistů propojily členění jednotlilvých skupin členů podle vztahu k filosofii a z ní vyplývající zapojení do práce klubu, toto členění je bez nároku na hierarchickou, významovou nadřazenost skupin

 1. profesionální, odborná úroveň
  • slouží pro profesionální pracovníky, studenty filosofie, lidi,kteří se s filosofií setkali v její institucionalizované podobě. Vzhledem k těmto 6 kategoriím prosím o sdělení názoru na roli tvůrčích, inteligenčních, věkových, zkušenostních a vzdělanostních předpokladů. Podle mého názoru by toto neměly být podmínky omezující vztahy mezi členy, ale vlastnosti činnost klubu rozvíjející. Prosím rovněž v tomto směru o názor na roli humanizujícího prvku filosofování, či nekladení si ani v tomto směru žádné předběžné omezení. Podle mého by přátelský duch v klubu měl být pěstován, už jen vzhledem k postavení filosofie ve společnosti.
 2. 2/úroven na základě vlastníhlo intenzivního samostudia filosofické literatury – hobbyistická úroveň.
  • Vážní zájemci nezabývající se filosofií profesionálně.
 3. úroveň na základě studia filosofující literatury – t.j. myslí se filosofující beletrie,poezie, odborných publikací jiných oborů i literatury tendující k obecným otázkám světa, života, vědy, společnosti
 4. zobecnění vlastních životních zkušeností a filosofování o nich
 5. filosofie toulavého myšlení – skutečně rozlišujte od myšlenkové internetové restaurace
 6. filosofie volné asociace – filosofické popovídání si

Oblasti, kterých by se měl FK týkat – nesystematické členění :

 1. polemika, diskuse mezi členy, řízený diskurs
 2. vlastní tvorba -nehonorovaná a honorovaná
  1. literární – filosofická odborná literatura, překlady filosofické literatury, filosofické fejetony,eseje, filosofující poezie, povídky, novely, romány a další žánry filosofující a filosofické lilteratury, k filosofii tendující umění vůbec
  2. díla a práce se svolením autorů, již dříve vydaná a zde posléze publikovaná
  3. původní díla a práce jinde nepublikované, které autor nechce či z různých důvodů nemůže vydat jinde
 3. filosofie ve vztahu k jiným oblastem intelektu / umění, společenské vědy, přírodověda, právo, ekonomika, politika,
 4. vnitřní otázky a problémy filosofie
 5. přednášky -již přednesené či připravované -u obojího možnost diskuse
 6. filosofie, náboženství, teologie
 7. filosofie a život – v individuálním pojetí, od zobecněných jednotlivých životních pravd, psychologizující roviny, umění až k existencialismu.
 8. kritické rozbory klasické a moderní filosofické literatury
 9. filosofie jako intelektulální třeštění, r.s.p. zábava
 10. filosofie ve vztahu k současnému světu
 11. diskuse nad filosofickou literaturou všeho druhu a žánrů
 12. filosofie podle individuálně pojatých úrovní a pater
 13. upozornění na jednotlivé filosofické myšlenky a diskuse k nim
 14. filosofie v čase – členění např. od předsokratiků
 15. filosofie v prostoru – dle zeměpisných oblastí – se zřetelem – česká filosofie, evropská a americká filosofie, filosofie východu – Dálného i Asie vůbec
 16. filosofie podle autorů – bez hierarchizace podle individuálně pojaté významnosti
 17. rubrika – Všimli jste si co je ve filosofii nového ?
 18. k diskusi předkládám koncipování klubu ohledně úrovně diskutovaného – něco už naznačeno výše
 19. filosofie podle filosofických témat – témata se širokým filosofickým záběrem připravena k diskusi-v počtu cca 100, prosím o uvedení Vašich oblíbených, budu konfrontovat se svým seznamem
 20. filosofie podle svých směrů
 21. filosofie pro nováčky
 22. filosofie pro intelektulály – nefilosofy
 23. filosofie a společnost

Jedmou z nejdůležitějších věcí je zavedení rubrik, jejichž náplň, strukturu a způsob vedení si zvolí sám člen vzhledem ke své chuti, je jen na něm jak bude rubrika vypadat a co bude obsahovat. Ve výhledu je historická rubrika, diskuse o filosofické literatuře, mystická odpovědna a environmentalistické okénko. Vše další závisí na iniciativě a aktivitě. Myšlenku a ducha klubu nechávám k široké všeobecné otevřené diskusi,sám budu rád diskutovat, ale mnohé mé vyplývá z výše uvedeného. Navrhuji k personálnímu řízení klubu raději nepřistupovat, sám bych si rád ponechal úlohu ‚tmelu klubu‘, jehož činnost se v historii klubu ukázala nutná.
Uvažuje se i o placené části FK, kdy by přispěvatelé byli honorováni sponzory podle toho jak by jejich příspěvky r.s.p.tvorbu ohodnotil nezávislý arbitr-kritik.. A to např. tak, že podnikatelé, kteří by na webbu měli reklamy, by platili přispěvatelům a tvůrcům nějaké minimální částky. Otázkou zůstává jaký systém internetového financování volit. V souvislosti s tím uvažuji o dvou členech, kteří by měli být arbitry. Jednak arbitr- kritik -erudovaný, který by měl v pravomoci hodnotit úroveň, inspirativnost a přínos zaslaného a podávat návrhy na ohonorování. Dále pak arbitr – smírčí sporů mezi členy. Jaké jsou cíle klubu ? Hlavní cíl – pěstování filosofie podle kritérií klubu. Minimální cíl – úzká skupina zasvěcených s rozhodovací pravomocí a maximální cíl – rozšiřování filosofie mezi širokou veřejnost. Základní členění na členy, příznivce a širší auditorium zůstává od roku 2001 zachováno.. Data o sobě poskytuje každý člen podle svého uvážení…

Na předpokládanou plodnou spolupráci se velmi těší
Váš Petr Pasz a další členové klubu