Lze přeměnit hmotu v energii ?, autor : Jaromír Bár

LZE PŘEMĚNIT HMOTU V ENERGII?

Jaromír Bár

Albert  Einstein předpověděl a vypočetl, jak se  světlo z hvězd  působením obrovské sluneční gravitace  v blízkosti Slunce odkloní od své dráhy. Jeho předpověď a výpočty byly potvrzeny astronomickým pozorováním  při úplném slunečním zatmění 29. 5. 1919. Tím byl podán důkaz, že světlo je hmotné. Hmotné je veškeré elektromagnetické záření. Hmota je tedy souhrn látky a pole;  je jedinou podstatou vesmíru. Všechny fyzikální formy hmoty, včetně  fotonů,  mají dvě vlastnosti, jimž odpovídají dvě fyzikální veličiny: totální energie E a pohybová hmotnost m.

 

Podle Einsteinova vztahu pro totální energii E hmotného objektu  platí, že:

                                               E = mc2,                                          (1)

kde m  je  pohybová hmotnost   téhož hmotného objektu  a

       c je mezní rychlost.

Podobně pro totální energii Eγ  fotonu platí, že:

                                               Eγ = mγc2,                                        (2)

kde mγ  je  pohybová hmotnostfotonu.

Pro totální energii Eγ fotonu platí též Planckův vztah:

                                               Eγ= h.v ,                                          (3)

kde h  je Planckova konstanta a

       v  je  frekvence fotonového čili elektromagnetického záření.

Vzhledem ke vztahům (2) a (3), pohybová hmotnost mγ fotonu je rovna:                                                       

                                               mγ= h.v / c2                                     (4)

 

Srazí-li se částice se svou  antičásticí, nastane jejich anihilace. Např. elektronový pár:  negatron e- s pozitronem e+  se při anihilaci přemění na dva fotony 2γ:

                                                               e-  +  e+  —>  2γ                                   (5)                               

Přitom totální energie 2Eγ  těchto dvou anihilačních fotonů se rovná totální energii 2Ee dvou anihilujících elektronů, z nichž zmíněné fotony vznikly. Podobně, vzhledem k Einsteinovu vztahu (1 a 2), se musí rovnat i pohybové hmotnosti 2mγ těchto dvou anihilačních fotonů pohybovým hmotnostem 2me elektronového páru, z nichž tyto fotony anihilací vznikly.

Z uvedeného je zřejmé, že název tohoto procesu „anihilace“ čili „zničení“,  je naprosto nesprávný a traduje se z dob, kdy se považovaly fotony za částice „nehmotné“, takže existovala představa, že se anihilací „ničí hmota“.  Avšak ani hmota, ani hmotnost, ani energie se „zničit“, tj. převést v nic (ani stvořit z ničeho) nedají. Elektrony se při anihilaci pouze přeměňují na hmotné fotony, jejichž pohybová hmotnost 2mγ je stejná jako pohybová hmotnost elektronů 2me, z  nichž anihilací vznikly.

Při všech přeměnách fyzikálních forem hmoty se uplatňuje nejen zákon zachování energie, a tedy i  totální energie E, ale též zákon zachování pohybové hmotnosti m.

Einsteinův vztah (1) vyjadřuje jedině vztah mezi totální energií E hmotného objektu a pohybovou hmotností m téhož hmotného objektu, v žádném případě nevyjadřuje přeměnu hmotnosti v energii. Hořlavost je vlastností síry, energie je vlastností hmoty. Stejně jako se síra nemůže přeměnit v  hořlavost, nemůže  se ani hmota přeměnit ve svou vlastnost – v energii,  jak je to často mylně tradováno i některými renomovanými vědci.

HMOTU ANI HMOTNOST  V ENERGII PŘEMĚNIT NELZE !

……………

Připomínky a dotazy k  tomuto článku pište na adresu: bar_j@volny.cz  Mezi „bar“ a „j“ je PODTRŽÍTKO.  Autor  rád přijme připomínky a odpoví na  dotazy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *